:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

04005 นางสาวจิราภรณ์ แซ่ตั้ง หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

04004 นางจินตนา แสนงาย รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

04003 นางสาวสุนทรี ภีระ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
4

04010 นายเกรียงไกร ธิดาเรือง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

04009 นางเกษณี อุทธิยา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

04008 นางธัญกร กิตติจริยา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

04006 นายปรีชา จันทกาญจน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
8

04007 นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
9

04002 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
10

04001 นางกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
11

04012 นายกัมปนาท ดอนลาว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
12

04014 นายเสกสรรค์ อาษายศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
13

04015 นางสาวทิพยวรรณ กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
14

04016 นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
15

04017 นางสาวรัตนา ไชยเลิศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
16

04019 นางสุริวรรณ ประสม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
17

04021 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยคำ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
18

04023 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
19

04022 นางกรอนงค์ เขื่อนแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
20

04013 นายมนตรี บัดปัน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
21

04011 นางกุลลดา พัวพันพัฒนา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ