:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

08001 นางอังคณา ละออ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

08002 นายกฤษฎา รักษาศิลป์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

08003 นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
4

08005 นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

08006 นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

08007 นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ