:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

07001 นางชญาภา แก้วชุมพล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

07002 นายสารัชต์ สิงหโฆษิต ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
3

07003 นางสุวิชชา จินาอิ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ