:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

20001 นางพัชรี บัดปัน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

20002 นางจุฑามาศ พวงกุหลาบ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

20003 นางรัตติกาล ป่าหวาย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
4

20004 นางทัศนนันท์ จำรัส เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
5

20006 นางวิลัยพร ประทุมมา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
6

20007 นางอรพรรณ ชาวสวน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
7

20008 นางสาวปอรภา ชูเทพทิพย์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
8

20009 นางสาวกรวิกา จันแดง เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
9

20011 นายศักรินทร์ วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
10

20012 นางสาวชุติกาญจน์ ก๋าอินตา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
11

20014 นางพรสวรรค์ คำมาบุตร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
12

20015 นางสาวรัตติยากร ศรีเขียว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ