:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

21001 นายศราวุธ ต้นศรี เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

21002 นางสาวอัมพร อุดป้อ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

21003 นายเมธี อนันต์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
4

21004 นางสาวสุวรรณา ปัญญารัตน์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ