:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

12001 นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

12002 นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

12023 นางสุพัตร ทัพธานี รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
4

12003 นางแสงระวี มีโสภา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

12004 นางจินดณี ยมภักดี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

12005 นางประกาย เลิศรัตนคาม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

12006 นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
8

12007 นายมณู ศรีขัติย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
9

12009 นายดุสิต แก้วหล้า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
10

12010 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
11

12011 นายศิลา เฉียบแหลม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
12

12012 นายพูนทรัพย์ เผ่าดี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
13

12013 นางปิยพร ณ ลำปาง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
14

12014 นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
15

12015 นายจิรเวช บัวติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
16

12016 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
17

12017 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
18

12019 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
19

12020 นายจำเนิน แสนงาย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
20

12021 นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
21

12022 นางสาวรัชนีกร เงินโน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
22

12024 นายคงกฤช อะทะวงศ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
23

12025 นายอัศวิน ธะนะปัด ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
24

12026 นางสาวนาถยา อุตมา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ