:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

23001 นางกันยา เฉียบแหลม เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

23002 นางสาวสุมิตรา เตจ๊ะบุตร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

23003 นายโชคชัย ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ