:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

15001 นายชาญชัย มังคละ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

15002 นางสาวสุพรรษา บุญสูง เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

15003 นางสาวนัยนา ปุจฉาการณ์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
4

15004 นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ