:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

15001 นายชาญชัย มังคละ พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
2

15002 นางสาวสุพรรษา บุญสูง พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
3

15003 นางสาวนัยนา ปุจฉาการณ์ พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
4

15004 นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ