:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

16001 นายสมเกียรติ ดวงพิมพ์ต้น เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

16002 นายสมชาย สีหนาถ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

16003 นายพีรชาติ จำปา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
4

16004 นายบัญชา ปันนารินทร์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ