:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

16001 นายสมเกียรติ ดวงพิมพ์ต้น พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
2

16002 นายสมชาย สีหนาถ พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
3

16004 นายบัญชา ปันนารินทร์ พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
4

16005 นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
5

16006 นายอภินันท์ แก้วมณี พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ