:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

17001 นายปาน ตระการ ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
2

17002 นายกำธร กองเงิน ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
3

17003 นายอนุชา ปีคำ ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
4

17004 นายยงยุติ ไชยแก้ว ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
5

17005 นายประสงค์ ไชยชมภู ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ