:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

17001 นายปาน ตระการ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

17002 นายกำธร กองเงิน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

17003 นายอนุชา ปีคำ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
4

17004 นายยงยุติ ไชยแก้ว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
5

17005 นายประสงค์ ไชยชมภู เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ