:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

18015  น.ส.ทิตย์ธายา คำลือ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
2

18001 นางสมสุข นารินคำ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

18002  นางบัวผัด ไชยชมภู เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
4

18003  นางจันทร์เพ็ญ สายพรม เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
5

18004 นางบัวคำ อ้อเจริญ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
6

18005 นางสวิง อินชุม เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
7

18006  นางคำแปง ไชยชมภู เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
8

18007  นางรจนา ศรีวรรณ์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
9

18008  นางแสงดาว วิงวอน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
10

18009  นางบัวเหรียญ ท้าวแก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
11

18010  นางสุภา ปัญญาผาบ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
12

18011 นางใหล วิงวอน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
13

18012  น.ส.อารีย์ลักษณ์ ท้าวแก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
14

18013  นางอรพิน มะโนวรรณ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
15

18014 น.ส.นันทนา ยะถาคำ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
16

18016 นางสุทิน คำประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ