:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

05010 นายอุดม ยารวง หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

05012 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

05001 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
4

05002 นางสมาภรณ์ ภิญโญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

05003 นางณริณี สีลอ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

05004 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

05005 นางวารุณี เลิศพลานันต์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
8

05006 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
9

05007 นางวันเพ็ญ มากมูล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
10

05008 ว่าที่ ร.ต.หญฺิงนฤทัย ทำบุญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
11

05009 นายลิขิต ภิระบัน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
12

05011 นางนิตยา ยารวง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
13

05013 นางสาวจารุณี กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
14

05014 นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
15

05015 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ