:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

11001 นายพิมพ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

11002 นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

11003 นางจิราภรณ์ สุขสันต์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
4

11004 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

11005 นางสาวเพ็ญแข จิตมโนวรรณ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

11006 นายอัษฎากร แสงโปร่ง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

11007 นางจิราพร แสงโปร่ง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
8

11009 นางแสงอรุณ กุมมาลือ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
9

11011 นางกรกนก อุ่นบ้าน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
10

11010 นางปุณยดา ใจอุ่น ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
11

11012 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
12

11013 นางพัชรา สิทธิอาษา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
13

11014 นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
14

11017 นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
15

11015 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
16

11016 นายธงชัย อุปรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ