:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

10001 นายชรินทร์ มณีมูล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

10002 นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

10003 นางประคองศรี ลี้แสน รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
4

10005 นางปรียานันท์ ใจมูล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

10009 นางบุษราภรณ์ มังคละ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

10010 นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

10011 นางพิมพกาพร สายสุดใจ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
8

10012 นางมัญชุภา นาทิเลศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
9

10013 นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
10

10014 นางสนธยา พิมพ์เงิน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
11

10015 นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
12

10016 นางคำแพร ติ๊บโคตร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
13

10017 นางสุปรียา เอี่่ยมสะอาด ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
14

10018 สิบเอกขจร สิงหนาท ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
15

10019 นายอลงกรณ์ อินทร ์จันทร์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
16

10020 นางสาวธฤษิดา เครือน้อย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
17

10004 นางสาววัชรี ตั้งประเสริฐ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
18

10006 นางชัญญา คูร์พิพัฒน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
19

10007 นางพิสมัย แววจิตต์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
20

10008 นางศิริวรรณ โคตะนนท์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
21

10021 นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัฒน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
22

10022 นางสาวลินดา ชุมภูศรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ