:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

09001 นางนงเยาว์ เนียมแสง หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

09002 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

09003 นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
4

09004 นางอังสนา ฉายดิลก ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

09005 นางสาวละมัย กิติ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

09006 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

09009 นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
8

09010 นางสุริยาวดี มะโนวงค์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
9

09011 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ