:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

06003 นายสุพัฒนา เทพภิบาล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

06006 นายเลวัลย์ สันดุษิต รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

06001 ว่าที่ ร.ต.ถนอมศรี ไชยชนะ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
4

06002 นางสุขกาย ยุวกุล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

06004 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

06005 สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ