:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

03005 นางสุพัตรา ถมยา หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

03002 นางสาวรัตนาพร ใจออน รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

03001 นางกวีวรรณ เดชปักษ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
4

03003 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

03004 นางบงกช บุญเลิศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

03007 นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

03008 นายชาตรี โถแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ