:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
2

02003 นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
3

02002 นายชัชวาลย์ บุญกอง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
4

02004 นางพรสุดา แก้วหล้า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

02006 นางเรณู ปานกลาง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

02006 ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ ลังกาแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

02008 นายธนุมัฎ ชลอยเมฆ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ